Függő beszéd (Reported speech)

« Vissza a Haladó mondatszerkezetekhezA függő beszéd - ahogyan azt az elnevezése is sejteti - alapvetően arról szól, hogy valaki a múltban mondott (vagy gondolt, kért, stb.) valamit, amiről a jelenben beszámolunk. A dolog érdekessége abban rejlik, hogy az angol abból indul ki, hogy ha valaki valamikor a múltban azt mondta például, hogy "esik az eső", az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a beszámoló pillanatában is esik az eső, így aztán az "esik az eső" kifejezést ebben az esetben múlt időbe kell tenni ("esett az eső"). Ezt nevezzük időegyeztetésnek.

• Jane said: "It is raining". = Jane azt mondta: "Esik az eső".
• Tom said: "I have a dog". = Tom azt mondta: "Van egy kutyám".

Függő beszédben, egyeztetve az időket:

➝ Jane said that it was raining. = Jane azt mondta, esik az eső.
➝ Tom said that he had a dog. = Tom azt mondta, van egy kutyája.

FONTOS!
Láthatjuk, hogy a magyar megfogalmazás olyan, mintha szó szerint idéznénk a beszélőt. Éppen ez okozza a nehézséget, hiszen a magyarban nem létezik olyan, hogy időegyeztetés.

Időegyeztetés során az igeidők az alábbiak szerint módosulnak:

• jelen idő ➝ múlt idő
• múlt idő ➝ past perfect
• jövő idő ➝ jövő idő múlt idejű alakban (pl. will ➝ would)
• Present Perfect ➝ Past Perfect
• Past Perfect ➝ Past Perfect
• Future Perfect ➝ Future Perfect múlt idejű alakban

Sokszor ráadásul az időhatározót is meg kell változtatni:

• now ➝ then
• today ➝ that day
• tomorrow ➝ the following day / the next day
• yesterday ➝ the previous day / the day before
• next week ➝ the following week / the next week
• last week ➝ the previous week / the week before

Egyeztetéssel természetesen csak abban az esetben kell élnünk, amennyiben a fő mondat állítmányában egy múlt idejű tárgyas ige szerepel. Ha a tárgyas ige jelen vagy jövő időben áll, akkor nincs mit egyeztetni.

• Let's tell him that he's late. = Mondjuk meg neki, hogy elkésett!

Kijelentés esetében

Ebben az esetben tehát nincs más dolgunk, mint az idézett mondat igeidejét és időhatározóját megváltoztatni a fenti szabályoknak megfelelően.

• John said that he was hungry. = John azt mondta, éhes. (jelen ➝ múlt)
• Sam said he had met Kate. = Sam azt mondta, találkozott Kate-tel. (múlt ➝ past perfect)
• She told me she would call me. = Azt mondta, fel fog hívni. (will ➝ would)

Van olyan eset is, amikor nem muszáj (de lehet) időt, illetve időhatározót egyeztetni. Ilyen eset, amikor olyan dolgot mondott valaki a múltban, ami még a jelenben is érvényben van, illetve ha direkt időhatározót használunk. Nem muszáj továbbá időt egyeztetnünk, ha múlt idejű dolgot mondott valaki, amennyiben az időhatározó alapján nem okoz az egyeztetés hiánya félreértést a mondat jelentése szempontjából.

• Tim said that London is beautiful. = Tim azt mondta, London gyönyörű.
• Jane said that she is coming tomorrow. = Jane azt mondta, holnap jön.
• He said he spent a week there. = Azt mondta, egy hetet töltött ott.

(A második mondat természetesen úgy értendő, hogy Jane nem ahhoz a naphoz képest jön "holnap", amikor ezt mondta, hanem ahhoz képest, amikor beszámolunk róla!)

Eldöntendő kérdés esetében

A klasszikus függőbeszéd szabályain túlmenően két dologra kell itt ügyelnünk; az egyik az if kötőszó (ami az "-e" kérdőszó magyarul), a másik pedig a kötőszó után álló egyenes (azaz nem kérdő) szórend.

• Susan asked me: "Do you have a pen?". = Susan azt kérdezte tőlem: "Van egy tollad?".
➝ Susan asked me if I had a pen. = Susan azt kérdezte tőlem, hogy van-e egy tollam.

Természetesen ebben az esetben is helytálló minden olyan kivételről szóló megállapítás, mint amit a kijelentő mondatok esetében (lásd fent) tettünk, vagyis, hogy egyes esetekben nem feltétlenül kell egyeztetnünk az igeidőt.

• I asked him if he (had) met my boss the day before. = Megkérdeztem, hogy találkozott-e a főnökömmel előző nap.
• Paul asked me if Larry is/was a good doctor. = Paul megkérdezte tőlem, hogy Larry jó orvos-e.

Kiegészítendő kérdés esetében

Az eldöntendő kérdéssel képzett esettel szemben itt mindössze annyi a változás, hogy nem az if-et használjuk kötőszóként, hanem a kiegészítendő kérdés kérdőszavát.

• Rob asked me: "What are they doing?". = Rob azt kérdezte tőlem: "Mit csinálnak éppen?".
➝ Rob asked me what they were doing. = Rob megkérdezte tőlem, hogy (ők) mit csinálnak éppen.
• Ben asked us: "Where have you been?". = Ben azt kérdezte tőlünk: "Hol voltatok idáig?".
➝ Ben asked us where we had been. = Ben megkérdezte tőlünk, hogy hol voltunk odáig.

Mindkét típusú függőkérdés használatakor előfordulhat, hogy az időn és az időhatározón túl az alanyokat és tárgyakat is egyeztetnünk kell.

• Kate asked Gerry: "Where is your dog?". = Kate azt kérdezte Gerry-től: "Hol van a kutyád?".
➝ Kate asked Gerry where his dog was. = Kate megkérdezte Gerry-től, hogy hol van a kutyája.
(egyeztetve: tárgy birtokos jelzője, idő)
• I asked Dan: "Did you call your boss last week?". = Azt kérdeztem Dan-től: "Felhívtad múlt héten a főnöködet?".
➝ I asked Dan if he (had) called his boss the week before. = Megkérdeztem Dan-t, hogy felhívta-e a főnökét az előző héten.
(egyeztetve: idő, tárgy birtokos jelzője, időhatározó)

Felszólítás esetében

Ez egy speciális esetnek tekinthető, ugyanis időegyeztetés helyett egy "to"-s szerkezetet fogunk használni, tehát klasszikus értelemben nem is tartozik a függőbeszéd témakörébe, mégis itt említjük.

Szerkezete:

ask/tell somebody (not) to + V1
V1 = az ige első alakja

• Helen said (to me): "Give me a pen, please". = Helen azt mondta (nekem): "Adj nekem egy tollat, kérlek!".
➝ Helen asked me to give her a pen. = Helen megkért (engem), hogy adjak neki egy tollat.
• Sue said (to him): "Don't lie to me". = Sue azt mondta (neki): "Ne hazudj nekem!".
➝ Sue told him not to lie to her. = Sue azt mondta (neki), hogy ne hazudjon neki.

Nem egyeztetendő szerkezetek

Az alábbi módbei segédigés szerkezeteket nem egyeztetjük a függő beszédben:

• should + V1, should have + V3
• had better + V1
• would + V1, would have + V3
• could + V1, could have + V3
• used to + V1
• would prefer to + V1, would rather + V1
• must + V1 ("bizonyára" értelemben)
V1 = az ige első alakja, V3 = az ige harmadik alakja

• She said that she should buy a new skirt. = Azt mondta, új szoknyát kellene vásárolnia.
• They told me he must be at home. = Azt mondták nekem, hogy biztosan otthon van.


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!