Honlapunk használatának Általános Szerződési Feltételei

1. Alapfogalmak és általános rendelkezések
2. A portál üzemeltetője
3. A portál tartalmai
4. Regisztrációs tudnivalók
5. Előfizetés és számlázás
6. Elállási jog gyakorlása
7. Korlátozások
8. Felelősség kérdése
9. Panaszok kezelése
Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

1. Alapfogalmak és általános rendelkezések

A jelen ÁSZF a https://www.angolozz.hu nyelvoktató internetes portál (a továbbiakban: Portál) minden felhasználójára vonatkozik. Az előfizetéssel illetve a honlapra történő belépéssel a felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadja az itt leírtakat, és azokat saját magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A felek között létrejövő megállapodás nyelve magyar.

2. A portál üzemeltetője

A Portál üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető vagy Szolgáltató):

• név: Molnár Gábor Bertalan e.v.
• székhely: 1147 Budapest, Öv u. 181/A.
• adószáma: 56902424-1-42

Elérhetőségei:

• telefon: +36 20 490 5141
• e-mail: info@angolozz.hu
• Skype név: angolozz.hu
• Facebook: www.facebook.com/angolozz

3. A portál tartalmai

A Portálon különféle térítésköteles és ingyenes tartalmak találhatók meg. Az ingyenes tartalmak regisztráció nélkül is megtekinthetők és igénybe vehetők, míg a térítésköteles tartalmak csak az előfizetést követően válnak elérhetővé. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a térítésköteles anyagok ingyenes megismerésére még az előfizetést megelőzően.

A Portál felületén egyértelműen fel van tüntetve, hogy mely termékek illetve szolgáltatások melyik - térítésköteles ("fizetős") vagy ingyenes - kategóriába tartoznak. A térítésköteles termékek illetve szolgáltatások mindenkor aktuális ára szintén a Portál felületén található meg.

4. Regisztrációs tudnivalók

A Portál jelszóval védett - a térítésköteles anyagokat tartalmazó - részeire csak regisztrált Felhasználók tudnak belépni. A regisztrációt elvégezheti a Felhasználó is (azon termékek esetében, ahol erre lehetősége van), és ekkor ingyenes licencet kap az oldal korlátozott eléréséhez. A fizetett licenc formájában történő eléréshez a Szolgáltató regisztrálja be a Felhasználót, illetve a már ingyenes licenccel rendelkező Felhasználó jogosultságait is át tudja teljes jogúra állítani.

Az ingyenes licenccel rendelkező Felhasználók csak korlátozott mértékben tudják elérni a Termékeket. Ezek a korlátozások termékenként eltérőek lehetnek, ám a Portál felületén (azon belül az egyes Termékek részletes leírásánál) megtalálható a felsorolásuk.

A fizetett licenc csak az előfizetési díj beérkezését követően kerül aktiválásra.

A licenc érvényessége az előfizetés pillanatában meghirdetett időtartamig érvényes. Ez lehet korlátozott időtartam vagy "korlátlan" ("örökös licenc"). Ez utóbbi esetben a Szolgáltató legalább 1100 naptári napos elérést garantál a Felhasználó fiókjának aktiválását követően.

A regisztráció menete

A Portálra két módon lehetséges regisztrálni:

• a Felhasználó maga regisztrál ingyenesen
• a Felhasználót a Szolgáltató regisztrálja az előfizetést követően

Az online regisztráció során az alábbi adatokat kérjük megadni:

• teljes név
• e-mail cím (amely felhasználónévként fog működni)
• jelszó (amely később megváltoztatható a felhasználó által)

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy 16. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki a saját nevében, valós adatok megadásával regisztrál.

A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a honlap használatával a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

Az így létrejött szerződés keretében a Felhasználó nyilatkozik arról, hogy tudomásul veszi azt, hogy a termék használatához internet hozzáférés szükséges, a Szolgáltatóval való kapcsolattartás és tájékoztatás kizárólagos módjaként kifejezetten az elektronikus levelezést választja, valamint az ezen a módon kapott értesítéseket saját számítógépen mint adathordozón visszakereshető módon tárolja.

A Felhasználó kérheti, hogy a Szolgáltatótól a rendszerben regisztrált e-mail címére a Szolgáltató termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatosan hírleveleket kapjon. A hírlevelek kiküldése a Felhasználó kérésére bármikor kikapcsolható.

A Felhasználó ezen nyilatkozata alapján a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos Felhasználói megkereséseket elsősorban az info@angolozz.hu e-mail címen fogadja. A Felhasználói kérdéseket a Szolgáltató írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben válaszolja meg.

5. Előfizetés és számlázás

A Portál térítésköteles tartalmai csak előfizetés ellenében érhetők el. Az elérési jogosultságot licencnek nevezzük. A különféle termékek illetve terméken belüli tananyagok díjszabása a Portál több oldalán is elérhető, elsősorban a termékek díjszabást tartalmazó aloldalain.

Az előfizetés lehet időalapú, vagy időben korlátlan ("örökös"), de tartalmilag korlátozott. Vonatkozhat egy egész termékre, vagy egy adott terméken belüli tananyagokra. Az utóbbi esetben - például a Privát online tanfolyam nevű termékben - a tananyagok csomagban vásárolhatók meg, vagy vásárolható ugyanehhez a termékhez olyan kredit csomag, amelynek segítségével a Felhasználó maga válogathatja össze a számára elérhető leckéket a megvásárolt kreditek beváltásával.

A kreditek által történő vásárlás időben korlátlan elérést jelent az így megvásárolt leckékhez, és a vásárlás előtt a Felhasználónak lehetősége van az adott leckébe betekinteni. A kredites vásárlás csak különösen indokolt esetben, a Szolgáltatóhoz írásban benyújtott kérelem esetén vonatható vissza, és legfeljebb a legutolsó megvásárolt kredit csomagban előfizetett kredit mennyiségnek 10%-áig kérhető.

Amennyiben a Felhasználó olyan termékhez vásárol licencet, amely a vásárlást követően tartalmilag bővül, úgy a Felhasználó automatikusan jogosultságot szerez az előfizetését követően megjelent tananyagok elérésére is.

Az előfizetési díjak 0% áfát tartalmaznak.

Az előfizetés banki átutalással, személyes banki befizetéssel vagy PayPal fiókon keresztül, online módon történhet a Szolgáltató számlájára. Az előfizetéssel egyidejűleg a Felhasználó számlázási címét is elkérjük, hogy ki tudjuk állítani számára a vásárlásáról szóló számlát.

Az előfizetési díj beérkezését követően elektronikus számlamásolatot küldünk a Felhasználó által megadott e-mail címre. A felhasználói fiók aktiválása az előfizetési díj beérkezését követő 24 órán belül megtörténik. (A pénz elutalása és beérkezése között eltelt idő nem számít bele a 24 órába.)

Az előfizetés időtartamának lejártát követően a szolgáltatás felfüggesztésre kerül, azaz a Felhasználó a következő előfizetéséig a Portál térítésköteles tartalmaihoz - átmenetileg - nem fér hozzá. A Szolgáltató és az Üzemeltető természetesen ebben az időszakban is megőrzi a Felhasználó a rendszerhez kötődő adatait, hogy a Felhasználó az újbóli aktiválást követően onnan folytathassa a tanulást, ahol félbehagyta. Ezeket az adatokat a Szolgáltató és az Üzemeltető mindaddig megőrzi, ameddig a Portál működik, hacsak a Felhasználó írásban másként nem rendelkezik.

Az előfizetéssel - mint ráutaló magatartással - a Felhasználó elfogadja azt, valamint nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított elállási jogát.

6. Elállási jog gyakorlása

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy az elállási jog nem gyakorolható a 45/2014 (II.26.) Korm.Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
[...]
m. pont: "a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a[z elállási] jogát."


A Szolgáltató azonban egyes általa értékesített licencek esetében a fentiektől eltérően elállási lehetőséget biztosít, amelynek pontos feltételeiről (időtartam, visszatérítés mértéke és módja, stb.) előzetesen részletes tájékoztatást nyújt minden egyes esetben.

A Szolgáltató továbbá arra is felhívja a figyelmet, hogy termékei a megvásárlás előtt közel teljes funkcionalitásukban kipróbálhatók, tehát a Felhasználó előzetesen meggyőződhet arról, hogy a megvásárlandó termék megfelel-e az elvárásainak.

7. Korlátozások

• Egy felhasználói fiókot egyszerre csak egy személy használhat.
• A honlap térítésköteles részén található tartalmakról digitális másolat saját részre sem készülhet, kivéve azokban az esetekben, amikor ezt a Szolgáltató kifejezetten (írásban) engedélyezi.
• A honlapon található tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak, így a honlap egészének vagy részeinek a Szolgáltató által adott előzetes, írásos engedély nélküli felhasználása nem saját célra szigorúan tilos.

8. Felelősség kérdése

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a honlapon található információk felhasználásából eredendő bármilyen természetű kár esetleges bekövetkezéséért. A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kártérítési felelősségét az előfizetési díj jóváírását meghaladó mértékben kizárja a Ptk. 314. § (2) bekezdés megfelelő alkalmazásával. A kártérítési igény kizárása nem vonatkozik a bizonyítottan szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kizárására.

9. Panaszok kezelése

A Szolgáltató a felmerülő panaszokat elsősorban elektronikus levél formájában (az info@angolozz.hu e-mail címen) fogadja. A beérkező panaszokat hétköznapokon 48 órán belül kivizsgáljuk, és a Felhasználó regisztrált e-mail címére küldött válaszlevélben reagálunk rájuk.

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

1. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az www.angolozz.hu nyelvoktató portált üzemeltető Molnár Gábor Bertalan e.v. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és Molnár Gábor Bertalan e.v. adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az alábbiak lettek figyelembe véve:

• az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. rendeletében ("Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy "GDPR");
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( a továbbiakban "Infotv.");
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban "Ptk.");
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően); továbbá
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.angolozz.hu címen elérhető Portálhoz (a továbbiakban: Portál) kapcsolódó adatkezelésre terjed ki. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan külső weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, amelyekre a Portálon található hivatkozás vezet. A jelen Tájékoztató hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki.

2. Fogalom-meghatározások

Adat vagy Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amelynek alapján egy természetes személy Felhasználó - közvetett vagy közvetlen módon - azonosíthatóvá válik.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő(k): az(ok) a 3. pontban meghatározott személy(ek), aki(k) az Adatkezelés céljait és eszközeit - önállóan vagy másokkal együtt - meghatározza/zák. A Portál esetében Molnár Gábor Bertalan e.v.

Adatfeldolgozó: az az informatikai külső szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

A Portál esetében:

• Hotjar Limited, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta
• Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Adatvédelmi incidens: Az Infotv. 1975. október 1-én hatályba lépett rendelkezése szerint személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Portálon regisztrál, és ennek keretében megadja 8. pontban felsorolt adatait.

GDPR: EU General Data Protection Regulation (Általános Adatvédelmi Rendelet) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. rendelete

Külső szolgáltató: az Adatkezelő, azaz a Portált üzemeltető Molnár Gábor Bertalan e.v. által, az egyes szolgáltatások működésének biztosításához kapcsolódóan igénybe vett harmadik fél, külső szolgáltató partner. Külső szolgáltatónak minősülnek a tárhely szolgáltatók is.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatvédelmi és adatkezelési Tájékoztatója.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Visszaélés a kezelt adatokkal: Lásd adatvédelmi incidens fogalma!

3. Az Adatkezelő személye és adatkezelési tevékenysége

Adatkezelő: Molnár Gábor Bertalan e.v.

Székhely: 1147 Budapest, Öv u. 181/A.
Telefonszám: +36 20 490 5141
E-mail: angolozz.hu@gmail.com

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó.

Az Adatkezelő üzemelteti a www.angolozz.hu Portált ("Portál"), amelynek keretében a Felhasználó angol nyelvi teszteket tölthet ki a Portálon.

A Felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával beleegyezik, hogy a Portál által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban időről-időre rendszerüzeneteket kaphat. Ezek a rendszerüzenetek a rendszerrel illetve annak használatával kapcsolatos információkat tartalmazhatnak.

4. Az adatkezelés jogszabályi háttere, elvei és módja

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jelen Tájékoztató 1. pontjában felsorolt, irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve, a felhasználó beregisztrálásának elfogadása által létrejött, érvényes kereskedelmi szerződés alapján jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjed túl.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, amely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ezáltal nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak, sem adatfeldolgozásnak.

Az Adatkezelő kizárólag

• hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés
• jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve
• egyéb bizonyított jogsértés miatt

vagy

• az Adatkezelő érdekeinek sérelme,
• a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése, stb.

okán harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait.

Az Adatkezelő, a jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkoztak az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszi szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

5. Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, és önként veszik igénybe az Adatkezelő nyelvoktatási szolgáltatását. Az Adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza vagy kötelezi.

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a jelen Tájékoztató 1. pontjában meghatározott jogszabályok. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére díjat fizet, a bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül kizárólag a következő esetekben lehetséges: Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag jogerős hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, valamint azok használata semmilyen módon nem valósít meg jogsértést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Az adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő lényeges, jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

6. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, valamint a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés célja elsősorban a Portál üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása. Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

• a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
• személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése;
• az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása;
• elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése - ezen célból az Adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel -, valamint
• a Felhasználók jogainak védelme.

7. Az adatok forrása

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt. Az adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik. A Felhasználó a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, valamint egy saját maga által választott jelszót. Rendelés leadása esetén az említetteken felül a számlázási címét is megadja a Felhasználó annak érdekében, hogy a Szolgáltató ki tudja állítani a vásárlásról a számlát.

8. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli. A Portál igénybevételéhez szükséges adatok az alábbiak:

• teljes név
• e-mail cím
• a Felhasználó által megadott jelszó, amely - az e-mail címmel együtt - a bejelentkezéshez szükséges
• számlázási cím

Az adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása, részére a Portál szolgáltatásainak biztosítása, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel lehetősége, szerződéskötés, számlázás.

9. Az adatkezelési folyamat leírása

Az adatok forrása a Felhasználó, aki a személyes adatokat a regisztráció során vagy később, a Portálra belépve adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portálon elvégzett regisztrációval, illetve a Portál valamely termékére leadott rendeléssel egyben hozzájárul a regisztráció illetve rendelés során megadott személyes adatainak Adatkezelő részére történő továbbításához.

A Felhasználó a személyes adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

10. Hírlevelek küldése

Amennyiben a Felhasználó ahhoz kifejezetten és előzetesen hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval, és számára hírlevelet küld e-mail-ben. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja.

11. Technikai adatok és cookie-k kezelése

A cookie-k lehetővé teszik a Portál számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Portál üzemeltetőjét segítik a Portál optimalizálásában, abban, hogy a Portál szolgáltatásait a Felhasználók szokásainak megfelelően alakítsák ki.

A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

• megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a Felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
• emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni;
• elemzik a Portál használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a Felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt.

Amennyiben a Portálon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, amelyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. Adatkezelőnél cookiek által nem keletkezik a Felhasználóról személyes adat. Ezen cookie-król az adott a külső webes szolgáltatók Tájékoztatói adnak felvilágosítást.

A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa mindet, vagy értesítse a Felhasználót, ha cookie érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző "Opciók" vagy "Beállítások" menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Portál működése nem teljes értékű.

12. Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha

• ahhoz a Felhasználó egyértelműen - a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében - hozzájárult, vagy
• Adatkezelőt az adattovábbításra törvény hatalmazza fel.

13. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött megállapodás, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni.

Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosult.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

• Hotjar Limited
3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta;

• Google LLC
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

14. Külső szolgáltatók

A Portál üzemeltetése során az Adatkezelő Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

Külső szolgáltatók: a 13. pont szerinti adatfeldolgozók, valamint a Portál tárhelyszolgáltatója:

• Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltak az irányadók, amelyek nincsenek ellentmondásban a jelen Tájékoztató 1. pontjában felsorolt jogszabályokkal.

15. Adatbiztonság, az adatok megismerése

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó kérésére végez, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
• Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről;
• Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
• Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között, csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

16. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

a) kezelése jogellenes;

(Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.)

b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);

A Felhasználó az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok törlését kérheti. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

c) az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának (a Számviteli) törvényben meghatározott határideje lejárt;

A törlés megtagadható

(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy
(ii) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
(iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő megjegyzi az adatbázisban, hogy a Felhasználó nem kér hírlevelet.

Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján - a Felhasználó kérésének hiányában - az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amíg az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az Adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthat.

Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt, vagy erről törvény másként nem rendelkezik.

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

17. A Felhasználók jogai és érvényesítésük

Az Adatkezelő a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja a személyes adatok kezeléséről. A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 munkanapon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell fizetni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A Felhasználó kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. A Felhasználó a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő a Felhasználót a törlésről tájékoztatja.

A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

A Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek a jelen Tájékoztató 3. pontja szerinti e-mail címére küldött elektronikus levélben.

A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt formátumban részére átadják.

Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 munkanapon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A Felhasználó a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az Adatkezelő Tájékoztatója 3. pontjában foglalt elérhetőségein.

A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A panasz elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - a Felhasználó választása szerint - a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

18. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni.

A Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

A Felhasználó a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség minden egyes újabb belépésnél.

Budapest, 2022. január 17.