Szórend

« Vissza a Haladó mondatszerkezetekhezKijelentő mondatok

Az általános kijelentő szórend:

alany + állítmány + tárgy + határozó

Az angol mondatokban azonban a mondatrészek sorrendje erősen kötött, így a magyarral ellentétben bizonyos mondatrészeket sokszor csak beszédben hangsúlyoz, míg a leírt mondat szórendje változatlan marad.

I saw a good film yesterday. = Tegnap láttam egy jó filmet.
I saw a good film yesterday. = Én láttam tegnap egy jó filmet.
I saw a good film yesterday. = Láttam egy jó filmet tegnap.
I saw a good film yesterday. = Egy jó filmet láttam tegnap.

(Az aláhúzások a szóbeli hangsúlyt jelölik ezekben a példákban.)

Ha mégis mondatszerkezetileg szeretnénk hangsúlyozni, akkor a mondat alanyát, tárgyát vagy határozóját emelhetjük ki az it is vagy it was szerkezettel.

It is me who saw a good film yesterday. (alany kiemelve)
= Én vagyok az, aki látott tegnap egy jó filmet.
It is a good film (that) I saw yesterday. (tárgy kieleve)
= Egy jó film az, amit láttam tegnap.
It was yesterday that/when I saw a good film. (határozó kiemelve)
= Tegnap volt (történt), hogy láttam egy jó filmet.

Kérdő mondatok

Az angol nyelvben a kérdések - az alanyra kérdezés esetét leszámítva, lásd lejjebb - úgynevezett kérdő (más néven: fordított) szórendben állnak. Ez azt jelenti, hogy a kérdő mondat alany-állítmányi szerkezete segédigével illetve létigével kezdődik, és utána áll az alany.

• What is it? = Mi az?
• Where are they going? = Hova mennek?
Do you like beer? = Szereted a sört?
Can they play tennis? = Tudnak teniszezni?

FONTOS!
Egy összetett mondatnak mindig csak az első mellékmondatában állhat kérdő szórend, tehát a kérdő szórend egyenes (kijelentő) szórendre vált vissza, ha egy összetett mondat második vagy azután következő mellékmondatában áll.

• I don't know what it is. = Nem tudom, mi az.
• Can you see where they are going? = Látod, hogy hova mennek?
• Does he know if you like beer? = Tudja ő, hogy te szereted-e a sört?
• I wonder if they can play tennis. = Azon merengek, tudnak-e teniszezni.

Általános kérdő szórend cselekvő szerkezetekre ("SAFE szerkezet")

A cselekvő szerkezetű kérdő mondatok szórendje igeidőtől függetlenül azonos mintázatot mutat (a fent említett alanyra kérdezésen kívül). Ez a szórend az alábbi:

Segédige + Alany + Főige + Egyéb

A safe szó jelentése: "biztonságos". Könnyű megjegyezni, hogy ez a biztonságos módja annak, hogy megfogalmazzunk egy cselekvő szerkezetű kérdő mondatot angolul.

segédige alany főige egyéb
Are they having fun?
Did he go to school?
Will you marry me?
Have you met him?
Can you play chess?
Should I repeat it?

• Are they having fun? = Jól szórakoznak? (folyamatos jelen)
• Did he go to school? = Elment iskolába? / Járt iskolába? (egyszerű múlt)
• Will you marry me? = Hozzám jössz feleségül? (egyszerű jövő)
• Have you met him? = Találkoztál már vele? (egyszerű Present Perfect)
• Can you play chess? = Tudsz sakkozni? (módbeli segédigés)
• Should I repeat it? = Megismételjem? (módbeli segédigés)

Kérdő mondatok típusai

Az angolban a magyarhoz hasonlatosan kétféle kérdő mondat létezik. Azt a típust, amelynek kérdéseire igennel vagy nemmel lehet válaszolni, eldöntendőnek nevezzük, míg azt, amelynek a kérdéseire csak kifejtve lehet válaszolni, kiegészítendőnek. Kérdőszó vagy –szerkezet az utóbbinál van.

Az esetek többségében elmondhatjuk, hogy úgy képezünk kiegészítendő kérdést, hogy az eldöntendő kérdés elé teszünk egy kérdőszót.

• Why? = Miért? (kérdőszó)
• Are they here? = Itt vannak? (eldöntendő kérdés)
→ Why are they here? = Miért vannak itt? (kiegészítendő kérdés)

A kérdő szerkezetek képzése természetesen nagyban függ az igeidőtől, valamint az alany-állítmányi szerkezettől is. Lássuk a négy alapvető állítmányi típust kérdő formában!

Eldöntendő kérdés

Cselekvést kifejező egyszerű szerkezetben:

Ebben az esetben a (ragozott) do segédigét az alany elé helyezzük, míg az igét visszaalakítjuk ragozatlan (V1) alakba.

• Tim goes to school. = Tim iskolába jár.
→ Does Tim go to school? = Jár Tim iskolába?
• We like good films. = Szeretjük a jó filmeket.
→ Do you like good films? = Szereted/szeretitek a jó filmeket?

Múlt időben a segédigét tesszük múlt időbe, az ige marad V1 alakban, ragozás nélkül.

• I went to the cinema yesterday. = Tegnap elmentem moziba.
→ Did you go to the cinema yesterday? = Elmentél tegnap moziba?
• She passed her exam last week. = Múlt héten átment a vizsgán.
→ Did she pass her exam last week? = Átment a vizsgán múlt héten?

Cselekvést kifejező folyamatos szerkezetben:

Ebben az esetben egyszerűen megcseréljük a (be) segédigét az alannyal.

• Mary is cooking. = Mary éppen főz.
→ Is Mary cooking? = Mary főz éppen? (Mary éppen főz?)

Múlt időben ugyanezt tesszük, csak a segédige múlt idejű alakjával.

• Mary was cooking. = Mary éppen főzött.
→ Was Mary cooking? = Mary éppen főzött?

Állapotot kifejező szerkezetben:

Az előző ponthoz hasonlatosan mindössze megcseréljük a be-t az alannyal.

• My brother is tall. = Az öcsém (bátyám) magas.
→ Is your brother tall? = Az öcséd (bátyád) magas?

Ugyanígy járunk el múlt idő esetén is, ám a segédige múlt idejű alakjával.

• We were tired. = Fáradtak voltunk.
→ Were you tired? = Fáradt voltál? / Fáradtak voltatok?

Létezést kifejező szerkezetben:

Ebben az esetben a there szót és a (ragozott) létigét kell felcserélnünk.

• There is a solution. = Van megoldás.
→ Is there a solution? = Van megoldás?
• There is somebody in the house. = Van valaki a házban.
→ Is there anybody in the house? = Van valaki a házban?

Figyeljük meg, hogy a some jelzőből any lett tagadásban!

Egyéb, segédigével képzett állítmányi szerkezetek (pl. Perfect igeidők vagy módbeli segédigés szerkezetek többsége) esetén is úgy képezünk kérdést, hogy felcseréljük a segédigét és az alanyt.

• Peter has arrived. = Peter megérkezett.
→ Has Peter arrived? = Megérkezett (már) Peter?
• They should stay here. = Itt kellene maradniuk.
→ Should they stay here? = Itt kellene maradniuk?
• We can repair it. = Meg tudjuk javítani.
→ Can we repair it? = Meg tudjuk javítani?

Kiegészítendő kérdés

A kiegészítendő kérdéshez kérdőszóra van szükségünk. Az angolban nyolc alap kérdőszó létezik:

What? = mi?, mit?, mik?, miket?
→   What is this? = Mi ez?
Who? = ki?, kit?, kik?, kiket?
→   Who are they? = Kik ők?
When? = mikor?
→   When were you born? = Mikor születtél?
Where? = hol?, hova?
→   Where are we going? = Hova megyünk?
Why? = miért?
→   Why is it so hard? = Miért olyan nehéz ez?
Which? = melyik?
→   Which car is yours? = Melyik autó a tiéd?
Whose? = kié?, kinek a...?
→   Whose pen is this? = Ez kinek a tolla?
How? = hogy(an)?
→   How are you? = Hogy vagy?

FONTOS!
A what és who kérdőszók esetén ügyelnünk kell arra, hogy a kérdés alanyra, vagy tárgyra vonatkozik, mert más-más szerkezettel fejezzük ki a kettőt. Alanyra kérdezés esetén a megszokott kérdő szórendtől eltérően kijelentő (más néven: egyenes) szórenddel fogalmazunk.

• What did the accident cause? = Mit okozott a baleset? (tárgyra)
• What caused the accident? = Mi okozta a balesetet? (alanyra)
• Who did you see? = Kit láttál te? (tárgyra)
• Who saw you? = Ki látott téged? (alanyra)

Összetett kérdő szerkezetek

What

What is ... like? = Milyen?

• What is your room like? = Milyen a szobád?

What does ... look/smell like? = Hogy néz ki? / Milyen illatú?

• What does her cat look like? = Hogy néz ki a macskája?

A fenti az esetben kell a do segédige, hiszen a mondat egyszerű, cselekvést kifejező szerkezetű.

What is ... called? = Hogy hívják?

• What is your dog called? = Hogy hívják a kutyádat?

What is ... about? = Miről szól?

• What is this book about? = Miről szól ez a könyv?

What about (...)? = Mi a helyzet a (...)-val/vel?

• What about the others? = Mi van/lesz a többiekkel?

What is ... for? = Mire való (v. szolgál)?

• What is this button for? = Mire való ez a gomb?

What (...) for? / For what? = Minek? Mi végett?

• What do you need it for? = Miért (milyen célból) van rá szükséged?

What on earth...? = Mi a fene / fenét...?

• What on earth are you doing here? = Mi a fenét keresel itt?

What time? = Hánykor? Hány órakor?

• What time did he get home? = Hánykor ért haza?

What color / shape / size? = Milyen színű / alakú / méretű?

• What color is her car? = Milyen színű az autója?
• What shape is your new vase? = Milyen alakú az új vázád?
• What size is that room? = Mekkora az a szoba (terem)?
• What smell were the flowers? = Milyen illatúak voltak a virágok?

Who

Who ... from? (From whom?) = Kitől?

• Who did you get this book from? = Kitől kaptad ezt a könyvet?

Who ... with? (With whom?) = Kivel?

• Who is she going home with? = Kivel megy most haza?

Who ... for? (For whom?) = Kinek (a részére)?

• Who is this cake for? = Kinek lesz ez a torta?

Where

Where is ... from? = Honnan származik?

• Where are you from? = Honnan származol?
• Where do you come from? = Honnan származol?
• Where are you coming from? = Honnan jössz (most éppen)?

Which

Which way? = Merre?

• Which way are they going? = Merre mennek?

Which direction? = Melyik irányba(n)?

• Which direction should we go? = Melyik irányba menjünk?

How

How many / how much? = Mennyi?

• How many pieces did you find? = Hány darabot találtál?
• How many times did you call him? = Hányszor hívtad fel?
• How many people were there? = Hányan voltak ott?
• How much time does he need? = Mennyi időre van szüksége?
• How much does it cost? (How much is it?) = Mennyibe kerül?

How + melléknév = Milyen / mennyire ...?

• How fast is a jet plane? = Milyen gyors egy sugárhajtású repülőgép?
• How big is it? = Milyen nagy? (Mekkora?)
• How dangerous are they? = Mennyire veszélyesek?
• How long is this road? = Milyen hosszú ez az út?
• How long did you stay there? = Milyen hosszú ideig maradtál ott?

How about + V1 + ing = Mi lenne / Mit szólnál ahhoz, ha...?

• How about going to the cinema? = Mi lenne, ha moziba mennénk?

How come? = Hogyhogy? (Egyenes szórend követi!)

• How come they are still here? = Hogyhogy még mindig itt vannak?

FONTOS!
Kérdő szórendet mindig csak az első mellékmondatban lehet használni, ezért összetett mondatok esetében a második vagy azutáni mellékmondatokban úgynevezett egyenes (tehát kijelentő) szórendet kell használni.

I don't know. = Nem tudom.
What is this? = Mi ez?
→ I don't know what this is. = Nem tudom, (hogy) mi ez.

Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!