Szenvedő szerkezet (Passive Voice)

« Vissza a Haladó mondatszerkezetekhezÁltalános tudnivalók

Szenvedő (más néven "passzív") szerkezetet alapvetően akkor használ az angol, amikor egy cselekvés alanya nem ismert vagy nem hangsúlyos az adott mondatban.

Szerkezete:

be* + V3
be* = a létige ragozott alakja; V3 = az ige harmadik alakja

Több olyan megfogalmazást is használunk a mindennapi, beszélt magyar nyelvben, amelyekben nem ismert, illetve nem lényeges az alany. Ezek szenvedő szerkezettel fejezendők ki angolul.

• The table is set. = Meg van terítve az asztal.
• I was told to come here. = Azt mondták, jöjjek ide.
• This house was built last year. = Ez a ház tavaly épült.
• It is not allowed to smoke here. = Itt nem szabad dohányozni.

FONTOS!
A szenvedő szerkezetet használjuk akkor is, amikor a mondat alanya a hangsúlyos, amit a mondat végére helyezett alannyal szeretnénk kihangsúlyozni.
• This painting was made by my cousin. = Az unokatestvérem készítette ezt a festményt.

A szenvedő szerkezetű mondatot az alábbi szabályok szerint képezzük:

Aktív mondat:

Peter painted this picture 3 years ago. = Ezt a képet Peter festette 3 éve.

Passzív mondat:

This picture was painted 3 years ago (by Peter). = Ez a kép 3 éve lett megfestve (Peter által).

1. Az aktív mondat tárgya (this picture) lesz a passzív mondat alanya.

2. A passzív mondat állítmányában (ragozandó létige + harmadik alakú ige) a létige veszi fel az aktív mondat állítmányának igeidejét (ami a jelen példában múlt idő, azaz második alak), míg a fő ige (paint) kötelezően harmadik alakba kerül. Ügyeljünk arra, hogy a passzív mondat állítmányában szereplő létigét nem az aktív mondat alanyához igazítva ragozzuk, hanem a passzív mondat alanyához!

3. A határozói szerkezet(ek) a mondat végére kerül(nek) az eredeti sorrendben, míg a mondat végére – amennyiben ismert – kitehetjük az aktív mondat alanyát egy by prepozícióval.

A fenti képzési szabályokból az is következik, hogy szenvedő szerkezetű mondatot kizárólag olyan aktív mondatokból lehet képezni, amelyek állítmányában egy kifejtett tárggyal álló tárgyas ige található, különben a passzív mondatnak nem lenne alanya, ami az angolban megengedhetetlen.

Bármilyen igeidejű mondatot átalakíthatunk szenvedő szerkezetűvé, amennyiben az megfelel a fenti szabálynak, azaz van benne kifejtett tárgy.

Egyszerű szenvedő szerkezet

• The car was repaired yesterday. = Tegnap megjavították az autót.
• The car hasn't been repaired yet. = Még nem javították meg az autót.
• The car will be repaired next week. = Jövő héten fogják megjavítani az autót.

A szenvedő szerkezetet természetesen egyéb szerkezetekkel, pl. módbeli segédigékkel is lehet keverni.

• It should be finished by Monday. = Hétfőre el kellene készülnie.
• The bridge can't be built here. = Itt nem lehet felépíteni a hidat.
• They may have been caught. = Lehet, hogy elfogták őket.

Folyamatos szenvedő szerkezet

Előfordulhat, hogy egy folyamatos szerkezetű mondatot szeretnénk szenvedő szerkezetűvé alakítani. Az eljárás azonos marad, mindössze a szerkezet változik annyiban, hogy beteszünk az állítmányba egy being szót.

Szerkezete:

be* + being + V3
be* = a létige ragozott alakja; V3 = az ige harmadik alakja

• Our car is being repaired. = Éppen javítják az autónkat.
• His flat has been being redecorated for 3 days. = Három napja festik a lakását.
• The tests were being corrected. = Éppen javították a dolgozatokat.

"Állítólag" szerkezet

Olyan mondatot, amelyben szerepel az "állítólag" kifejezés, kétféleképpen, az allegedly vagy supposedly kifejezéssel, illetve egyfajta szenvedő szerkezettel tudunk angolul megfogalmazni. Ez utóbbi kifejezésmódnak is van azonban két variánsa.

Jelen időben:

• It is said that Paris is nice. = Azt mondják, Párizs szép. (Állítólag Párizs szép.)
• Paris is said to be nice. = Azt mondják, Párizs szép. (Állítólag Párizs szép.)
• It is said that Paris was nice. = Azt mondják, Párizs szép volt.
• Paris is said to have been nice. = Azt mondják, Párizs szép volt.

Múlt időben:

• It was said that Paris was nice. = Azt mondták, Párizs szép.
• Paris was said to be nice. = Azt mondták, Párizs szép.
• It was said that Paris had been nice. = Azt mondták, Párizs szép volt.
• Paris was said to have been nice. = Azt mondták, Párizs szép volt.

A két fenti narancssárga kiemelésnél a függő beszéd szabályai miatt kellett időegyeztetést használnunk.

FONTOS!
Vigyázzunk, hogy ne keverjük a was said szerkezetet a was told szerkezettel!

• Peter was said to be kind. = Azt mondták Peterről, hogy kedves.
• Peter was told to be kind. = Azt mondták Peternek, hogy legyen kedves.


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!