Mellérendelő összetett mondatok

« Vissza a Haladó mondatszerkezetekhezKapcsolatos mellérendelés

Ezt a típust akkor használjuk, ha a két mellékmondat között nincs különösebb logikai összefüggés, mindössze felsorolásszerűen említjük őket.

Jellemző kötőszavak:

and = és
furthermore = továbbá
moreover = sőt

• I called him and told him the big news. = Felhívtam, és elmondtam neki a nagy hírt.
• He stole my bike; moreover, (he) ate my dinner. = Ellopta a biciklimet, sőt, a vacsorámat is megette.

Ellentétes mellérendelés

Ilyen szerkezettel abban az esetben élünk, amikor a két mellékmondat logikai ellentmondásban áll egymással.

Jellemző kötőszavak:

but = de
yet = mégis / mégsem
however = azonban (ennek ellenére)
nonetheless / nevertheless = mindazonáltal
while / whereas = míg (ezzel szemben/azonban)
though / although / even though = habár, pedig

• She came to the party, but she didn't stay for long. = Eljött a buliba, de nem maradt sokáig.
• This is not what I'm looking for, yet it will be fine. = Ez nem az, amit keresek, (de) mégis jó lesz.
• It wasn't such a good film. It wasn't too bad, though. = Ez nem volt egy olyan jó film. Bár túl rossz sem volt.

Ez utóbbi példamondaton keresztül bemutatott szerkezetnek az a különlegessége, hogy a magyartól élesen eltérően a (második) mondat végére helyezi az ellentétet kifejező kötőszót.

FONTOS!
Ügyeljünk arra, hogy a though / although / even though kifejezések ellentétes irányúak a fent felsorolt első öt kötőszó értelmével!
• Peter is 18 but he has two children. = Peter 18 éves, de (már) két gyereke van.
• Peter has two children although he is only 18. = Peternek két gyereke van, pedig (még) csak 18 éves.

Választó mellérendelés

Akkor használjuk ezt a típust, ha a két mellékmondat közötti logikai viszony vagylagos.

Jellemző kötőszavak:

or = vagy
or else = (vagy) különben
otherwise = különben

• We might go to a museum or stay at home. = Lehet, hogy elmegyünk egy múzeumba, vagy otthon maradunk.
• Give me that letter or else I will take it myself. = Add ide azt a levelet, vagy különben magam fogom elvenni.
• I don't know anything about it, otherwise I would tell you everything. = Nem tudok semmit erről, különben mindent elmondanék neked.

Magyarázó mellérendelés

Ez a szerkezet akkor használatos, amikor a két mellékmondat közül az egyik megmagyarázza a másikat.

Jellemző kötőszavak:

because = mert
as = mivel(hogy)
since = miután

• I called you because I needed some help. = Azért hívtalak fel, mert segítségre volt szükségem.
• I couldn't get there in time as I was held up in the traffic. = Nem tudtam odaérni időben, mivel(hogy) túl nagy volt a forgalom.
• He didn't know about it since nobody had told him. = Nem tudott róla, miután senki nem szólt neki.

Arra is lehetőség van, hogy a mellékmondatok sorrendjét felcseréljük, ám ekkor a that's why (= that is why) vagy which is why kötőszerkezetet használjuk.

• I needed some help, that's why I called you. = Segítségre volt szükségem, ezért hívtalak fel.

Következtető mellérendelés

Ezt a típust akkor használjuk, ha a két mellékmondat közül az egyikből – tartalmilag - következik a másik.

Jellemző kötőszavak:

so = így (aztán), ezért (aztán), tehát, úgyhogy
thus = ezért, ezáltal
therefore = ezért, tehát
consequently = ezért, ebből fakadóan

• I haven't found it yet, so I'll keep looking for it. = Még nem találtam meg, úgyhogy tovább fogom keresni.
• He got involved in a crime, therefore he was arrested. = Bűnügybe keveredett, ezért letartóztatták.

"-e" mellékmondat

A magyar "-e" szóval képzett mellékmondat angol megfelelője az if vagy whether kötőszóval képzett mellékmondat. Ezt a kifejezésformát elsősorban a függőbeszédnél használjuk, de egyéb esetekben is előfordulhat.

• I don't know if they are here. = Nem tudom, hogy itt vannak-e.
• It's a mystery whether he has survived the disaster. = Rejtély, hogy túlélte-e a katasztrófát.
• She is not sure if there is somebody in her room. = Nem biztos benne, hogy van-e valaki a szobájában.

A fenti mondatok ellentétes jelentésű változatai that kötőszóval állnak.

• I know that they are here. = Tudom, hogy itt vannak.
• It's a miracle that he has survived the disaster. = Csoda, hogy túlélte a katasztrófát.
• She is sure that there is somebody in her room. = Biztos benne, hogy van valaki a szobájában.

Célhatározói mellékmondat

To, for, in order to, so as to

Alap esetben a célhatározói mellékmondatot to-s szerkezettel fejezzük ki.

Szerkezete: to + V1

• I went home to have dinner. = Hazamentem vacsorázni.
• She called me to say good night. = Felhívott jó éjszakát kívánni.

Általánosító értelemben for + V1 + ing szerkezetet használunk.

• The computer is for working. = A számítógép munkára van.

Azonos marad a jelentés, ha to helyett az in order to, illetve a so as to szerkezetet használjuk.

Szerkezetük: in order to + V1, so as to + V1

• I went home in order to have dinner. = Hazamentem vacsorázni.
• I went home so as to have dinner. = Hazamentem vacsorázni.

Tagadni azonban csak e két utóbbi szerkezetet lehet.

Szerkezetük: in order not to + V1, so as not to + V1

• I went home in order not to die of hunger. = Hazamentem, hogy ne haljak éhen.
• I went home so as not to starve. = Hazamentem, hogy ne éhezzek.
• He went out of the room quietly so as not to wake us up. = Halkan ment ki a szobából, nehogy felébresszen minket.

Fontos, hogy ezekben az esetekben mind a cél, mind pedig a cél érdekében megtett cselekvés ugyanarra a személyre (az alanyra) vonatkozik.

So that

Abban az esetben, ha a cél és a célra vezető cselekvés alanya eltér, a so that szerkezetet használjuk. E kifejezés után teljes értékű mondatrész, azaz kifejtett alany-állítmányi szerkezet áll.

• She woke me up in time so that I could catch my train. = Időben felébresztett, hogy el tudjam érni a vonatomat.
• She woke me up in time so that I wouldn't miss my train. = Időben felébresztett, hogy ne késsem le a vonatomat.
• I'll call you so that you won't forget about our wedding anniversary. = Fel foglak hívni, hogy ne feledkezz meg a házassági évfordulónkról.

A so that után jellemzően will vagy would, illetve can vagy could módbeli segédige áll, de nem kell feltétlenül eltérnie a két alanynak.

• I woke up in time so that I could catch my train. = Időben felkeltem, hogy el tudjam érni a vonatomat.
• She is studying hard so that she can find a good job later. = Keményen tanul, hogy később jó állást tudjon találni.


Hibát találtál a fentiekben vagy kiegészítenéd valamivel? Írd meg nekünk!